Zakoczono prace przy budowie ponad 500 metrowego odcinka chodnika wraz z odwodnieniem wzdu drogi wojewdzkiej w Liszkach. Nowy chodnik powsta od mostu na Sance do istniejcego wczeniej chodnika. Gmina pokrya poow (200.000 z) kosztw jego budowy.

Samorzd Gminy liszki przeznaczy kolejne 200.000 z na dofinansowanie budowy chodnika wzdu drogi wojewdzkiej w Kaszowie na odcinku od przebudowanego mostu na potoku Kaszowianka do budowanego wiosn br chodnika. Prace przy budowie chodnika na odcinku ponad 400 metrw maj zakoczy w poowie grudnia.
***
Gmina Liszki podpisaa umow na zimowe utrzymanie drg i placw gminnych. Na ten cel przeznaczone zostanie 102.654 z. Gwne drogi gminne bd odnieane z ?marszu?, a mniej uczszczane szlaki i drogi osiedlowe w miar wystpujcych potrzeb. Tt same zaoenie dotyczy bd usuwania oblodzenia na drogach gminnych.
***
Przy budynku OSP Kaszw Gmina Liszki sfinansowaa (9.845 z) wykonanie ogrodzenia oddzielajcego plac zabaw dla przedszkolakw.
***
Do koca biecego roku zakoczone zostan prace przy rozbudowie sieci wodocigowej w Kryspinowie. Ich koszt wyniesie 80.000 z.
***
24 listopada Gmina Liszki ogosia przetarg na modernizacj i rozbudow oczyszczalni ciekw w Piekarach. Rozstrzygniecie przetargu nastpi w pierwszej poowie stycznia 2012r.
***
W Piekarach wykoszono i uporzdkowano brzegi rowu melioracyjnego na odcinku od drogi powiatowej do wau Wisy (koszt prac ? 1.000 z). Konserwacja i oczyszczenie 300 mb rowu w Kryspinowie (wzdu boiska sportowego) kosztowaa 7.112 z. Na rowie biegncym przy Orodku Zdrowia w Morawicy przeprowadzono prace konserwatorskie za kwot 6.602 z. Gruntownej konserwacji poddano rw biegncy wzdu boiska sportowego w Czuowie. Koszt prac na odcinku 130 mb wynis 12.391 z.
***
Za kwot 18.881 na budynku Gimnazjum w Liszkach docieplono cian zachodni. Natomiast na odwodnienie kompleksu budynkw gimnazjalnych Gmina Liszki przeznaczya 40.334.
***
Monta bramy garaowej w budynku OSP Piekary kosztowa 9.185 z.
***
Gmina Liszki zlecia za kwot 38.622 z wykonanie projektu budowy chodnika z odwodnieniem wzdu drogi powiatowej w Chrosnej.
Kolejne 24.846 z bdzie kosztowa wykonanie projektu chodnika wraz z odwodnieniem i kadk dla pieszych nad potokiem Kaszowianka przy drodze gminnej w Kaszowie (od ptli autobusowej w kierunku cmentarza). Termin realizacji obydwu projektw okrelono na czerwiec 2012r. (TA)